You are here: Home TRÉNINGY Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok

E-mail Tlačiť PDF

Prevádzkový poriadok:

   1. Vymedzenie pojmu luk:
         a)  Luk je mechanická zbraň, ktorá sa skladá z jednej alebo viacerých častí, tetivy a príslušenstva.
         b)  Maximálna náťahová sila luku je 60 lbs.
         c)  Kompletné strelecké vybavenie musí byť v bezchybom stave a správne nastavené. V prípade jeho nastavovania
              musí
byť o tom upovedomený vedúci streľby.
 

   2.  Vymedzenie pojmu riadiaci streľby a jeho poviností:
         a)  Spravidla je ním tréner. V prípade jeho dočasnej neprítomnosti je ním strelec, ktorého určí tréner. Poverený
              strelec nemôže f
unkciu riadiaceho streľby presunúť na iného strelca bez vedomia trénera.
         b)  Riadiaci streľby je pred zahájením streľby povinný skontrolovať a uviesť strelnicu do bezpečného stavu. Tým sa
              myslí hlavne
vizuálna kontrola voľnosti strelnice, funkcia záchytných zariadení a pripravenosť strelcov.
         c)  Riadiaci streľby je na začiatku tréningu povinný ubezpečiť sa, či boli všetci strelci oboznámení s bezpečnostnými
              pravidlami.

         d)  Riadiaci streľby je povinný zo strelnice vylúčiť každú osobu, ktorá nedodržiava bezpečnostné ustanovenia tohto
              prevádzkového
poriadku, najmä však osobu, ktorá svojím konaním ohrozuje bezpečnosť na strelnici.
         e)  Riadiaci streľby je povinný zaistiť, aby na strelnicu nebola pripustená osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom
              alkoholu alebo inej
návykovej látky.
          f)  Riadiaci streľby má právo vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň, ktorá podľa jeho mienky nespĺňa bezpečnostné
              požiadavky.

         g)  Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, t.j. za dodržiavanie
              pravidiel a
bezpečnostných zásad pred streľbou, počas nej a tiež po jej ukončení. Sú mu podriadené všetky
              osoby na strelnici.

         h)  Riadiaci streľby je povinný ihneď prerušiť streľbu, ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k zraneniu,
              prípadne k inej
mimoriadnej udalosti. V prípade zranenia sa postupuje podľa pravidiel prvej pomoci.
  

   3. Vymedzenie pojmu majiteľ a správca strelnice (neskôr prevádzkovateľ) a jeho povinnosti:
         a)  Prevádzkovateľ alebo riadiaci streľby je povinný prevádzkovať strelnicu tak, aby bola bezpečná pre strelcov
              a aby nemohlo dôjsť k poškodeniu ich náradia.
         b)  Prevádzkovateľ alebo riadiaci streľby je povinný na viditeľnom mieste strelnice umiestniť bezpečnostné
              pravidlá.
 

Bezpečnosné pravidlá:
   1.  Činnosť na strelnici organizuje a riadi riadiaci streľby. Všetci prítomní sú povinní bozodkladne uposlúchnuť jeho
        nariadenia a pokyny.

   2.  Nástup na streleckú čiaru je možný až po zahlásení riadiaceho streľby NA ČIARU alebo 2 pípnutiami.

   3.  Bez povolenia riadiaceho streľby nie je možné vystreliť. Povolenie je realizované buď slovom STREĽBA alebo
        jedným pípnutím.
   4.  Po vystrieľaní požadovaného počtu šípov alebo po docvičení na streleckej čiare je strelec povinný opustiť
        streleckú čiaru a odísť za čakaciu čiaru. Strelec si môže ísť vybrať šípa z terčovnice po zaznení signálu troch
        pípnutí/písknutí, alebo po povele K TERČOM.

   5.  Je zakázané mieriť (aj bez šípu v luku) akýmkoľvek iným smerom ako do terčov a mimo streleckej čiary.
       Cvičné naťahovanie a mierenie bez šípu je tiež dovolené len v smere do terčov na streleckej čiare .

    6.  Je zakázané strieľať z prázdneho luku. Môže pri tom dôjsť k zraneniu strelca a tiež k poškodeniu luku.
   7.  V záujme bezpečnosti môže ktokoľvek a kdekoľvek zastaviť streľbu. V streľbe je možné pokračovať až
        po príslušnom povele riadiaceho streľby.
   8.  Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu
        osôb alebo poškodeniu majetku.
   9.  Dotýkať sa cudzieho luku je zakázené.
 10.  V prípade poruchy luku je strelec povinný odstúpiť zo streleckej čiary. Strieľať môže až po odstránení problému.
 11.  Počas streľby je na strelnici zakázané fajčiť, rozprávať sa alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných
        strieľajúcich.
 12.  Streľba je prísne zakázaná osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. 

 

Pravidlá prvej pomoci:
   1.  Ako  prvé je potrebné zistiť, či je poranený pri vedomí:
        a)  v prípade bezvedomia skúsiť zraneného zobudiť komunikáciou,
        b) ak nereaguje, skúste primerané fyzické dotyky,
        c) ak nereguje ani na tieto, vyskúšajte zatlačiť na tlakové body (pod nosom, za uchom...).
   2. Zavolajte pomoc: 112 - univerzálne číslo, 155 - prvá pomoc
   3. Zistiť rozsah poranenia:
       a)  V prípade krvácania je potrebné ho zastaviť. Ak krváca tepna, ruku treba zaškrtiť nad ranou. Ak zo žili pod
            ranou. Krvácanie sa môže zastaviť pritlačením sterilného vankúšika (gázy, látky, vaty ...), zodvihnutím končatiny
            alebo zaškrtením, ktoré musí byť prerušové aby nedošlo k odumretiu tkaniva v končatine.
       b)  V prípade zástavy srdca podať masáž s frekvenciou 100 stlačení za minútu. Dbajte pri tom na to, aby bol
            postihnutý na pevnom podklade, aby ste mali pri masáži prepnuté ruky a aby ste sa prstami nedotýkali hrude,
            lebo sa tým znižuje tlaková sila.
      c)  V prípade zástavy dýchania uložte zraneného na chrbát, zakloňte mu hlavu, skontrolujte priechodnosť ústnej dutiny,
           zapchajte nosné dierky a podávajte dýchanie z úst do úst. Odporúčame cez nejakú sterilnú textíliu
.
           Pri deťoch vdychujte do zraneného len polovicu kapacity pľúc/výdychu/ dospelého.
      d)  V prípade zástavy srdca so zástavou dýchania postupujte 30 slačeniami hrude a 1 vdýchnutím.
      e)  V prípade zlomeniny zariaďte, aby zranený nehýbal poraneným miestom a počkajte na záchranku.
      f)  V prípade šoku zraneného posadte, zabezpečte mu tepelný konfort, ukľudňujte ho.

 

Činnosť pri požiari:

   1.  V prípade požiaru riadiaci streľby ihneď zastaví streľbu a vyhlási požiarny poplach. Podľa rozsahu požiaru
        sa organizuje jeho likvidácia - použije sa príručný hasiaci prístroj a ďaľšie hasiace prostriedky na hasenie.
        V prípade väčšieho požiaru sa neodkladne privolajú hasiči.
   2.  Všetky krízové udalosti je povinné nahlásiť predsedovi klubu.

 

Dôležité čísla:

   112 - univerzálne číslo
   150 - hasiči
   155 - prvá pomoc
   158 - polícia
   0949 264 782 - predseda klubu

Posledná úprava ( Streda, 09 Marec 2022 )